• CÔNG TRINH: Nhà máy nước thải Ninh Bình – Ninh Bình, 15.000 m3/ngày.
  • CÔNG SUẤT: 15.000 m3/ngày.đêm