• CÔNG TRINH: Nhà máy nước B.O.O Thủ Đức – TP.HCM 300.000 m³/ngày
  • CÔNG SUẤT: 300.000 m³/ngày