Công trình: NMN Dĩ An – Bình Dương 100.000 m³/ngày