Công Trinh: Nhà máy nước Hoàng Long – Ninh Bình

Công Suất: 40.000m3/ngày đêm