• Công trinh: Nhà máy nước Tích Lương – Thái Nguyên
  • Công suất: 40.000 m3/ngày