• CÔNG TRINH: Nhà máy xử lý nước thải Công ty sữa TH – Nghệ A.
  • CÔNG SUẤT: 30.000 m3/ngày